نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شماره حساب صندوق خیریه دانشجویی مژده باران

شماره حساب صندوق خیریه دانشجویی مژده باران


شماره حساب به نام صندوق خیریه دانشجویی مژده باران

بانک تجارت شعبه مرکزی بجنورد

شماره کارت: ٥٨٥٩٨٣٧٠٠٧١٥٧١٨٩
شماره شبا:  IR61 0180 0000 0000 5482 7803 36

شماره حساب:  5482780336

شماره شبا: IR57 0180 0000 0000 5482 7200 74

شماره حساب:  5482720074