نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تشکیل جلسه هیات مدیره

تشکیل جلسه هیات مدیره


دومین جلسه اعضای محترم هیات مدیره موسسه خیریه باران  پس از ثبت موسسه،  با حضور سرکار خانم محمودیان و آقایان دکتر حسین اسکندری، دکتر محمد وحدانی، دکتر اکبر پاد، دکتر علی گرمرودی و دکتر محمد مهوش در تاریخ 1400/10/06 ساعت 20 به صورت مجازی به مدت دو ساعت تشکیل شد و به بازبینی دستورالعمل اجرایی کمک های مالی موسسه نغمه باران مهر پرداخته شد.