نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اعضا:

اعضا:


اعضای هیات امنا:

آقایان دکتر محمد مهوش، دکتر بهنام الیاس پور، دکتر امید وحدانی فر، دکتر موسی شاکری، دکتر حمیدرضا محقی، دکتر محمد شبانی، امین روشناس

خانم ها: دکتر صدیقه دوستیان، مریم سروری، طیبه محمودیان

 

اعضای هیات مدیره: آقایان دکتر حسین اسکندری، عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم تربیتی

دکتر محمد مهوش، معماری

دکتر اکبر پاد، ریاضی

دکتر علی گرمرودی اصیل، مهندسی شیمی

دکتر محمد وحدانی، حسابداری

دکتر ابوالفضل نیازی مطلق، ریاضی

طیبه محمودیان، رئیس گروه حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی

 

اعضای هیات مدیره سابق: دکتر امید وحدانی فر، دکتر جواد هراتی، دکتر موسی شاکری، مهندس قاسم رستمی، ابوالفضل طراوتی