از خیرین محترم خواهشمند است کمک های نقدی خود را از طریق

شماره شبا:  IR۸۶ ۰۵۶۰ ۹۳۲۱ ۸۱۰۰ ۳۷۷۸ ۸۴۴۰ ۰۱

شماره حساب: ۹۳۲۱.۸۱۰.۳۷۷۸۸۴۴.۱

شماره کارت: 9919 0007 8670 6219

به نام سپرده کوتاه مدت نغمه باران مهر

نزد بانک سامان شعبه مرکزی بجنورد

واریز نمایند.

همچنین موسسه خیریه نغمه باران مهر پذیرای کمک های غیر نقدی خیرین محترم در خانه فرهنگ دانشگاه بجنورد (خانم محمودیان) است.