شماره حساب به نام سپرده کوتاه مدت

نغمه باران مهر

بانک سامان شعبه مرکزی بجنورد

شماره کارت: 9919 0007 8670 6219
شماره شبا:  IR86 0560 9321 8100 3778 8440 01

شماره حساب: 9321.810.3778844.1