شماره حساب به نام صندوق خیریه دانشجویی مژده باران

بانک تجارت شعبه مرکزی بجنورد

شماره کارت: ٥٨٥٩٨٣٧٠٠٧١٥٧١٨٩
شماره شبا:  IR61 0180 0000 0000 5482 7803 36

شماره حساب:  5482780336

شماره شبا: IR57 0180 0000 0000 5482 7200 74

شماره حساب:  5482720074